Zásady ochrany osobných údajov

Pre našu firmu je ochrana poskytnutých osobných údajov výnimočne dôležitá. Zaväzuje sa pre také nakladanie s osobnými údajmi používateľov a zákazníkov, ktoré prispieva k uskutočneniu možnosti bezpečného používania internetu a nakupovaniu za dodržania platných vzťahujúcich sa právnych predpisov a predpisov zabezpečenia kvality.

Názov Spoločnosti: DYDEX Hungary KFT.
Sídlo Spoločnosti: H-2900 Komárom, Csillag ltp. 40. 3/9
Osoba zodpovedná za obsah zásad: Hordós Csaba
Dátum vstupu zásad do platnosti: 02.01.2020.

Tieto zásady ustanovujú pravidlá ochrany
fyzických osôb so zreteľom na spracúvanie osobných údajov a pravidlá týkajúce sa slobodného pohybu osobných údajov
. Ustanovenia uvedené v zásadách je potrebné aplikovať počas konkrétnych činností spracúvania osobných údajov,
resp. pri vydávaní pokynov a informácii upravujúcich spracúvanie osobných údajov.

1. Platnosť nariadenia
Tieto zásady platia do odvolania, ich platnosť sa vzťahuje na zástupcov,
zamestnancov, zmluvných partnerov spoločnosti a osoby dotknuté spracúvaním údajov.

2. Cieľ pravidiel
Prvotným cieľom týchto zásad je
stanoviť základné princípy a ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov
fyzických osôb, ktoré sú v kontakte s Prevádzkovateľom v záujme toho, aby boli osobné údaje fyzických osôb chránené
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a úradnými uzneseniami.
Ich účelom je ďalej harmonizovať v oblasti činnosti spracúvania osobných údajov
predpisy ďalších interných usmernení spoločnosti, v záujme ochrany základných práv
a slobôd fyzických osôb, resp. zabezpečiť
správne spracovanie osobných údajov.
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DYDEX Hungary KFT., preto je počas svojej činnosti zodpovedná za spôsob získavania a využívania údajov týkajúcich sa fyzických osôb a
obchodných spoločností. Všetky
osobné údaje sa spracúvajú v súlade s aplikovateľnými zákonmi o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť DYDEX Hungary KFT. ako prevádzkovateľ osobných údajov má v úmysle v plnej miere dodržiavať právne predpisy týkajúce sa spracúvania
osobných údajov, najmä ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679.
Spoločnosť DYDEX Hungary KFT. uverejnením týchto zásad spracovania osobných údajov a oznámenia spĺňa svoju informačnú povinnosť predpísanú nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY (EÚ) 2016/679 ohľadom spracúvania
osobných údajov dotknutých osôb,
v zmysle ktorého podľa príslušných článkov Nariadenia každé jedno oznámenie je potrebné sprístupniť dotknutým osobám stručnou,
transparentnou, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou, jasne a zrozumiteľne
sformulovaným spôsobom.
Účelom vydania zásad ďalej je, aby ich spoznaním a dodržiavaním mohla Spoločnosť,
resp. jej zamestnanci zákonným spôsobom vykonávať spracúvanie osobných údajov fyzických osôb.
Prevádzkovateľ predovšetkým spracúva osobné údaje fyzických osôb, fyzických osôb
ako zástupcov nefyzických osôb, ktoré sa s ním dostávajú do kontaktu im prístupným spôsobom, napr.
osobnými údajmi odoslanými na ktorúkoľvek e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom sociálnej siete,
telefonicky, osobne alebo prostredníctvom zmluvného vzťahu.
Tieto zásady spracúvania osobných údajov vznikli na základe Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb
a voľnom pohybe takýchto údajov, s ohľadom na obsah zákona CXII. z roku 2011, ktorý hovorí o práve na informačné
sebaurčenie a o slobode informácií.

Názov Prevádzkovateľa, jeho kontaktné údaje:
Názov spoločnosti: DYDEX Hungary KFT.
Sídlo: H-2900 Komárom, Csillag ltp. 40 3/9.
Webová stránka: www.dydex.eu
Daňové číslo: 12768228-2-11
IČO: 11-09-008500
Email: info@dydex.eu
Telefón: +36/20/2916409

3. Definície
- GDPR (General Data Protection Regulation): nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov ;
- „prevádzkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
- „spracúvanie”: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
- „sprostredkovateľ”: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
- „pseudonymizácia”: je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
- „obmedzenie spracúvania”: je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
- „súhlas dotknutej osoby“: je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
- Porušenie ochrany osobných údajov: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, k strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k nim.
- „príjemca“: je fyzická alebo právnická orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. - Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania
- „tretia strana“: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
- „informačný systém“: je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
- „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
–„osobné údaje“: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

4. Zásady spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie osobných
údajov vykonáva na základe ustanovení zásad spracúvania osobných údajov a dodržiava ustanovenia príslušných právnych predpisov, so zvláštnym ohľadom na
nasledovné:
- Spracúvanie osobných údajov vykonáva zákonne a spravodlivo, resp. vo vzťahu k dotknutej osobe
transparentným spôsobom.
- Osobné údaje môže získavať iba konkrétne určené, jednoznačné a legitímne účely.
- Účel spracúvania osobných údajov je primeraný, relevantný a môže byť iba v nevyhnutnom rozsahu
.
- Osobné údaje musia byť správne a aktualizované. Nesprávne osobné údaje musia byť bezodkladne vymazané.
- Osobné údaje musia byť uchovávané v takej forme, aby umožňovali identifikáciu
dotknutých osôb iba počas potrebného obdobia. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie
výlučne pokiaľ sa budú spracúvať na účely archivácie vo verejnom záujme,
na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.
- (Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.)
Spracúvanie osobných údajov musí prevádzkovateľ vykonávať takým spôsobom, aby zabezpečil ochranu pred neoprávneným alebo
nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením
.
- V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby môže dotknutá osoba poskytnúť súhlas
so spracúvaním jej osobných údajov v nasledujúcich formách:
a) písomne, vo forme prehlásenia poskytujúceho súhlas so spracovaním osobných údajov,
b) elektronickým spôsobom, na webovej stránke Spoločnosti realizovaným výslovným
správaním, označením označovacieho štvorčeka alebo ak počas využívania služieb
súvisiacich s informačnou spoločnosťou vykoná
na to sa vzťahujúce nastavenia, resp. akékoľvek iné prehlásenie alebo konanie, ktoré v danej
súvislosti jednoznačne naznačuje
súhlas dotknutej osoby s plánovaným spracúvaním jej osobných údajov.
Mlčanie, vopred označené políčko alebo nečinnosť sa nepovažujú za súhlas. Súhlas
sa vzťahuje na všetky činnosti spracúvania osobných údajov
v záujme rovnakého účelu alebo účelov.
- Ak spracúvanie osobných údajov je naraz na viac účelov, potom je potrebné súhlas poskytnúť na všetky
účely spracúvania. Ak dotknutá osoba poskytne svoj súhlas po elektronickej požiadavke
, žiadosť musí byť jednoznačná a stručná a nesmie zbytočne brániť
poskytovaniu služby, v súvislosti s ktorou sa súhlas žiada.
Zásady ochrany osobných údajov musia byť aplikované v prípade každej informácie súvisiacej s
identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.
Účelom spracúvania je poskytovanie zmluvných služieb prevádzkovateľa alebo
udržiavanie obchodného vzťahu.
V prípade povinne zadaných údajov Registrovaných používateľov je účelom
spracúvania údajov identifikácia oprávnenia používateľa a uľahčenie prípadných oznámení.
Údaje môže prevádzkovateľ použiť aj na štatistické účely.
Právnym základom spracúvania je súhlas dotknutej osoby.
Trvanie spracúvania a vymazanie údajov. Trvanie spracúvania vždy závisí od konkrétneho
používateľského účelu, ale údaje musia byť bezodkladne vymazané, ak sa pôvodne definovaný
účel už realizoval. Svoj súhlas so spracúvaním môže dotknutá osoba
kedykoľvek odvolať listom odoslaným na kontaktnú e-mailovú adresu. Pokiaľ vymazaniu
nebráni legislatívna prekážka, potom budú údaje vymazané.
S osobnými údajmi sú oprávnený sa oboznámiť prevádzkovateľ a jeho zamestnanci.
Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa
o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a môže namietať proti
spracúvaniu takých údajov, resp. o právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním, ale to sa
netýka zákonnosti spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred odvolaním.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo na podanie sťažnosti adresovanej dozornému orgánu.
Dotknutá osoba má právo na to, aby na jej žiadosť prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Dotknutá osoba má právo na to, aby na jej žiadosť prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazal nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný
osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ
pre spracúvanie neexistuje žiadny iný právny základ.
V prípade plnenia zákonnej povinnosti je právny základ spracúvania stanovený zákonom, preto
súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov nie je potrebný.
Opravu alebo vymazanie osobných údajov je možné iniciovať e-mailom, telefonicky alebo
na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktov.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa, vrátane prevádzkovateľa, ktorému sa osobné údaje môžu sprístupniť, alebo
niektorej tretej strany môže poskytnúť právny základ pre spracúvanie za predpokladu, že
záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť, berúc do úvahy
primerané očakávania dotknutej osoby na základe jej vzťahu s prevádzkovateľom. O takýto oprávnený záujem
sa môže jednať napríklad vtedy, ak existuje relevantný a primeraný vzťah medzi dotknutou osobou a
prevádzkovateľom, napríklad v prípadoch, keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa alebo
jeho zamestnancom.
Pre stanovenie existencie oprávneného záujmu je potrebné v každom prípade dôkladne preskúmať
okrem iného to, či dotknutá osoba môže v čase zbierania osobných údajov a v
súvislosti s tým počítať zmysluplne s tým, že k spracúvaniu môže dôjsť s daným účelom
. Záujmy a základné práva dotknutej osoby môžu mať prednosť pred záujmami prevádzkovateľa
, ak sú osobné údaje spracúvané za okolností, za ktorých
dotknuté osoby neočakávajú ďalšie spracúvanie.
Zamestnanec Spoločnosti, ktorý vykonáva spracúvanie osobných údajov má disciplinárnu zodpovednosť a zodpovednosť za škody
týkajúcu sa zákonného spracúvania osobných údajov. Pokiaľ zamestnanec zistí,
že ním spracúvané osobné údaje sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, je povinný ich opraviť,
alebo iniciovať ich opravu u zamestnanca zodpovedného za zaznamenávanie údajov.

5. Spracúvanie súvisiace s plnením zmluvy
Spoločnosť DYDEX Hungary KFT. vykonáva v súvislosti so zmluvným vzťahom spracúvanie
osobných údajov fyzických osôb, zákazníkov, kupujúcich, dodávateľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu. O spracúvaní
osobných údajov musí byť dotknutá osoba informovaná.
Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, účelom spracúvania je udržiavanie kontaktu,
uplatňovanie požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvy a zabezpečenie dodržiavania zmluvných záväzkov.
Rozsah spracúvania osobných údajov: meno, adresa, názov spoločnosti, sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa,
DIČ, číslo bankového účtu, identifikátor zákazníka
Trvanie spracúvania: 5 rokov od ukončenia zmluvy, resp. 8 rokov v prípade, ak
je potrebné údaje uchovať na základe §169 zákona C. z roku 2000 o účtovníctve. pretože
sú súčasťou dokumentov slúžiacich ako podklad pre účtovníctvo.

6. Spracúvanie osobných údajov
Keďže fyzické osoby môžu byť spojené s online identifikátormi poskytovanými nimi používanými zariadeniami
, aplikáciami, nástrojmi a protokolmi,
napríklad IP-adresami a súbormi cookie, preto sú tieto údaje v spojení s inými informáciami
vhodné a použiteľné na vytvorenie
profilu fyzickej osoby a na identifikáciu danej osoby.
Spracúvanie sa môže uskutočniť jedine vtedy, ak dotknutá osoba jednoznačným potvrdzujúcim
konaním, napr. písomným - vrátane elektronicky vykonaného - alebo ústnym vyhlásením
poskytne dobrovoľný, konkrétny, na informáciách založený a jednoznačný súhlas na spracúvanie
osobných údajov.
Za súhlas so spracúvaním sa považuje aj to, ak dotknutá osoba počas prehliadania internetovej
webovej stránky označí políčko, ktoré s tým súvisí. Mlčanie, vopred označené
políčko alebo nečinnosť nepredstavujú súhlas.
Za súhlas sa považuje aj to, ak používateľ počas využívania elektronických služieb
vykoná na to sa vzťahujúce technické nastavenia alebo uskutoční akékoľvek prehlásenie
alebo konanie, ktoré v danej súvislosti jednoznačne naznačuje
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.
Osobné údaje detí si zaslúžia osobitnú ochranu, pretože deti si môžu menej
uvedomovať riziká a dôsledky spojené so spracúvaním osobných údajov a
s ním spojené záruky a oprávnenia. Túto osobitnú ochranu je potrebné aplikovať najmä na také využitie
osobných údajov detí, ktoré slúži na
marketingové účely alebo na účely vytvárania osobných alebo používateľských profilov.
Osobné údaje musia byť spracúvané takým spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ich
bezpečnosti a dôvernosti, okrem iného aj v záujme toho, aby sa zabránilo
neoprávnenému prístupu k
osobným údajom a nástrojom, ktoré sa používajú na spracúvanie osobných údajov, resp. ich neoprávnenému použitiu.
Musia sa
vykonať všetky primerané kroky v záujme opravy alebo vymazania nesprávnych osobných údajov.

7. Zákonnosť spracúvania
Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak je splnená niektorá z nižšie uvedených podmienok:
• - Dotknutá osoba poskytla svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
• spracúvanie osobných údajov je potrebné k plneniu takej zmluvy, v ktorej je jednou stranou Dotknutá osoba, alebo je to potrebné pred uzatvorením zmluvy k uskutočneniu krokov vykonaných na žiadosť Dotknutej osoby;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
• spracúvanie je v záujme ochrany bytostne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejného oprávnenia
zvereného prevádzkovateľovi.
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
V súlade s vyššie uvedenými sa spracúvanie považuje za zákonné, ak je potrebné v rámci zmluvy alebo
zámeru uzatvoriť zmluvu.
Ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
alebo ak to je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme, resp. pri
výkone verejného oprávnenia, spracúvanie musí mať
právny základ podľa práva únie alebo práva niektorého členského štátu.
Spracúvanie je považované za zákonné v tom prípade, keď sa uskutočňuje v záujme ochrany života dotknutej osoby alebo
v záujme ochrany záujmov inej vyššie uvedenej fyzickej osoby. Osobné údaje sa môžu v zásade spracúvať s ohľadom na
nevyhnutné záujmy fyzickej osoby iba v tom prípade,
ak dané spracúvanie nie je možné vykonať podľa iného právneho základu.
Oprávnený záujem prevádzkovateľa - vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté - alebo
niektorej tretej strany môže vytvoriť právny základ pre spracúvanie. O takýto oprávnený
záujem sa môže jednať napr. vtedy, ak existuje relevantný a vhodný vzťah medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom, napr. v takých prípadoch, keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa alebo
jeho zamestnancom.
Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutne potrebné na účely predchádzania podvodom je tiež
považované za oprávnený záujem dotknutého prevádzkovateľa. Spracúvanie
na priame účely získavania obchodu sa tiež považuje sa založené na oprávnenom záujme.
Na preukázanie oprávneného záujmu je v každom prípade potrebné dôkladne preskúmať
okrem iného, či dotknutá osoba môže v čase zhromažďovania osobných údajov a
v súvislosti s tým primerane očakávať, že údaje môžu byť spracované na tento účel.
Záujmy a základné práva dotknutej osoby môžu mať prednosť pred záujmami prevádzkovateľa
, ak sú osobné údaje spracúvané za okolností, za ktorých
dotknuté osoby neočakávajú ďalšie spracúvanie.
Za oprávnený záujem prevádzkovateľa sa považuje spracovanie osobných údajov orgánmi verejnej moci, jednotkami reagujúcimi na informačno-technologické
núdzové situácie, jednotkami riadiacimi incidenty v oblasti bezpečnosti siete, prevádzkovateľmi a poskytovateľmi služieb elektronických
komunikačných sietí, resp. poskytovateľmi služieb
bezpečnostných technológií v takom rozsahu, v akom to je nevyhnutne potrebné a primerané pre zaručenie sieťovej bezpečnosti a
bezpečnosti informačných technológií.
Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na pôvodné účely pri ich zbere je
povolené iba v tom prípade, ak je spracúvanie zlúčiteľné s pôvodnými účelmi spracúvania,
na ktoré boli osobné údaje pôvodne zbierané. V tomto prípade nie je potrebný samostatný právny základ
odlišný od toho právneho základu, ktorý umožnil zhromažďovanie osobných údajov.

8. Súhlas dotknutej osoby, podmienky
• Pokiaľ sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu, prevádzkovateľ musí byť schopný
potvrdiť, že dotknutá osoba súhlasila
so spracúvaním jej osobných údajov.
• Ak dotknutá osoba poskytne súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré
sa týka aj iných prípadov, potom je potrebné žiadosť o súhlas oznámiť spôsobom jednoznačne rozlíšiteľným od iných
prípadov.
• Dotknutá osoba je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu je potrebné dotknutú osobu o tom informovať. Odvolanie
súhlasu musí byť umožnené takým istým jednoduchým spôsobom, ako jeho
poskytnutie.
• Pri určovaní, či je súhlas dobrovoľný, je potrebné v čo najväčšej
miere zohľadniť, okrem iného, skutočnosť, či bolo plnenie
zmluvy - vrátane poskytovania služieb - podmienené súhlasom na
spracúvanie takých osobných údajov, ktoré nie sú potrebné na
plnenie zmluvy.
• Spracúvanie osobných údajov v súvislosti
so službami informačnej spoločnosti ponúkanými priamo deťom je zákonné v tom prípade, ak dieťa dovŕšilo vek 16.
rokov. Na základe odseku (1) článku 8 GDPR, v prípade dieťaťa
,ktoré nedovŕšilo vek 16. rokov je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné iba za podmienky a v
rozsahu, ak súhlas
vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností dieťaťa.

9. Spracúvanie nevyžadujúce identifikáciu
Ak účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nevyžadujú alebo už
nevyžadujú identifikáciu dotknutej osoby prevádzkovateľom, prevádzkovateľ nie je povinný
doplnkové informácie uchovávať.
Ak prevádzkovateľ môže dokázať, že nie je v tej situácii, aby identifikoval
dotknutú osobu, musí ju podľa možnosti vhodným spôsobom informovať.

10. Informovanie dotknutej osoby, jej práva
Zásada spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžaduje, aby dotknutá osoba bola informovaná
o skutočnosti a účele spracúvania.
V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe informácie, či je povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj to, aké dôsledky má neposkytnutie osobných údajov. Tieto informácie môžu byť doplnené aj štandardizovanými ikonami
v záujme toho, aby dotknutá osoba o plánovanom spracúvaní dostala informácie v dobre viditeľnej, ľahko pochopiteľnej a dobre
čitateľnej podobe.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby by sa mali dotknutej osobe poskytnúť v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote v závislosti od okolností prípadu.
Dotknutá osoba má právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, resp. na to, aby si
jednoducho a v primeraných intervaloch, s cieľom zistenia a
overenia zákonnosti spracovania uplatnila toto svoje právo. Všetkým dotknutým osobám je potrebné zabezpečiť právo na to,
aby sa oboznámili predovšetkým s účelmi spracúvania osobných údajov a ak to je možné,
tak aj s trvaním spracúvania osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo najmä na to, aby jej osobné údaje vymazali a ďalej už
nespracúvali, ak získavanie osobných údajov alebo iné spracúvanie už nie je potrebné v súvislosti s
pôvodnými účelmi spracúvania alebo ak dotknuté osoby odvolali
svoj súhlas so spracúvaním.
Ak sa osobné údaje získavajú na účely priameho podnikania, dotknutej osobe
musí byť zabezpečené právo na to, aby kedykoľvek mohla bezplatne namietať
proti spracúvaniu svojich osobných údajov na tento účel.

11. Preskúmanie osobných údajov
V záujme zabezpečenia toho, aby sa uchovávanie osobných údajov obmedzilo na
požadované obdobie, prevádzkovateľ stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie.
Pravidelná lehota na preskúmanie stanovená konateľom Spoločnosti: 2 roky

12. Úlohy prevádzkovateľa
V záujme zákonného spracúvania aplikuje prevádzkovateľ vhodné interné pravidlá. Toto
usmernenie sa vzťahuje aj na kompetencie a zodpovednosti prevádzkovateľa.
Povinnosťou prevádzkovateľa je, aby vykonal vhodné a účinné opatrenia, resp.
aby bol schopný preukázať to, že činnosť spracúvania je v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Túto reguláciu je potrebné prijať s ohľadom na charakter, rozsah, okolnosti a účely
spracúvania, resp. zohľadnením rizika týkajúceho sa práv a slobôd fyzických osôb
.
S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká
s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb prevádzkovateľ príjme vhodné technické a organizačné opatrenia. Na základe
tohto nariadenia preskúma ďalšie interné smernice a podľa potreby ich aktualizuje.
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vedie vhodné záznamy o spracovateľských činnostiach vykonávaných na základe jeho
právomoci. Každý prevádzkovateľ a sprostredkovateľ je povinný spolupracovať s
dozorným orgánom a tieto záznamy na požiadanie sprístupniť
v záujme monitorovania príslušných spracovateľských činností.

13. Práva týkajúce sa spracúvania
Právo požiadať o informácie 
Prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov nás môžete požiadať o informácie o tom, aké vaše údaje naša spoločnosť spracúva, na akom právnom základe, na aké účely spracúvania, z akého zdroja a ako dlho.  
Na vašu žiadosť bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní pošleme informácie na vami poskytnutú e-mailovú
adresu.
Právo na opravu
Prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov nás môžete požiadať o opravu vašich osobných údajov.
Na vašu žiadosť prijmeme bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní opatrenia, na vami
poskytnutú e-mailovú adresu pošleme informácie.
Právo na vymazanie
Prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov nás môžete požiadať o vymazanie vašich údajov. Na vašu žiadosť to
bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní vykonáme, na vami poskytnutú e-mailovú
adresu pošleme informácie.
Právo na zablokovanie, obmedzenie
Prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov nás môžete požiadať o zablokovanie vašich osobných údajov. Zablokovanie trvá
dovtedy, kým vami uvedený dôvod vyžaduje uchovávanie osobných údajov. Na vašu žiadosť to
bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní vykonáme, na vami poskytnutú e-mailovú
adresu pošleme informácie.
Právo namietať
Prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov môžete namietať proti spracúvaniu. Námietku v čo najkratšom čase od
predloženia žiadosti, ale najneskôr do 15 dní
preskúmame, rozhodneme sa vo veci jej opodstatnenia a o rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom. Námietka môže mať všeobecný charakter alebo sa môže týkať konkrétneho prípadu.
Možnosť presadzovania práva ohľadom spracúvania
V prípade nezákonného spracúvania, ktoré zaregistrujete, informujte našu spoločnosť, aby bolo možné
v krátkom čase opäť obnoviť zákonný stav.
Ak sa domnievate, že zákonný stav nie je možné obnoviť, informujte o tom
úrad na nasledovných kontaktoch:

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií („Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”)
Poštová adresa: H-1530 Budapest, Pf.: 5.
Adresa: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefón: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu

V prípade svojich porušenia sa môže dotknutá osoba proti prevádzkovateľovi obrátiť na
súd. Súd v prípade koná mimo poradia. Súdny proces môže iniciovať dotknutá osoba aj pred súdnou stolicou príslušnou - podľa Vášho výberu - podľa
adresy bývania, alebo prechodného pobytu.
Právo na účinný súdny opravný prostriedok proti dozornému orgánu
Bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, všetky
fyzické a právnické osoby majú právo na účinný súdny opravný prostriedok proti právne záväznému rozhodnutiu
dozorného orgánu.
Bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, všetky
dotknuté osoby majú právo na účinný súdny opravný prostriedok, ak sa príslušný dozorný orgán
nezaoberá sťažnosťou alebo ak do troch mesiacov neinformuje dotknutú osobu o procesnom vývoji alebo jeho
výsledku v súvislosti so sťažnosťou podanou na základe 77. článku
Nariadenia.
Konanie voči dozornému orgánu je potrebné zahájiť pred súdom členskej krajiny podľa sídla dozorného orgánu.
Ak sa začne konanie proti takému rozhodnutiu dozorného orgánu, ku ktorému
v rámci mechanizmu jednotnosti Rada predtým vydala stanovisko alebo vyniesla
rozhodnutie, dozorný orgán je povinný toto stanovisko alebo rozhodnutie odoslať súdu.
Právo na účinný súdny opravný prostriedok proti prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi
Bez toho, aby boli dotknuté dostupné správne alebo mimosúdne opravné prostriedky - vrátane
práva podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77. -,
každá dotknutá strana má právo na súdny opravný prostriedok, ak podľa jej názoru boli v dôsledku spracúvania jej osobných
údajov, ktoré nie je v súlade s nariadením, porušené jej práva podľa
tohto nariadenia.
Konanie voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi je potrebné zahájiť pred súdom členskej krajiny podľa miesta pôsobenia prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa. Takéto
konanie sa môže začať na súde členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba trvalý pobyt.


  • On-line objednávka
    Spracovanie objednávky: od 8-14 hodiny
  • Doprava zadarmo
    pri nákupe nad 12 000 HUF
  • Bezpečné nakupovanie
    informácie objednávky sú v bezpečí

Košík

Celková suma na zaplatenie: 0 EUR
Pokračovať v nákupeK pokladni
DEVELOPER BAR