Všeobecné zmluvné podmienky

Nižšie si môžete prečítať Všeobecné zmluvné podmienky internetového obchodu dydex.eu. Žiadame vás, aby ste si ich pred nákupom pozorne prečítali!

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dydex.eu:
Meno: DYDEX Hungary Kft.
Sídlo: H-2900 Komárom, Csillag ltp. 40. 3/9.
Kontakty: Telefón: +36-20-2916409; E-mail: info@dydex.eu
Zástupca prevádzkovateľa: Csaba Hordós
Číslo v obchodnom registri:11-09-008500
Daňové číslo: 12768228-2-11
Číslo bankového účtu: HU71120290040162389400100006
NÉBIB FELIR identifikačné číslo: AA2696542

Vaše pripomienky ohľadom Všeobecných zmluvných podmienok nám môžete poslať e-mailom na adresu info@dydex.eu. Využívanie služieb ponúkaných internetovým obchodom je možné iba po odsúhlasení VZP. Odsúhlasením VZP akceptujete uvedené zmluvné podmienky ako záväzné pre vás, preto vás žiadame, aby ste nám svoje prípadné otázky, pripomienky adresovali ešte pred odsúhlasením zmluvných ustanovení.

1. Zmluva uzatvorená na diaľku
Predmetom zmluvy sú všetky položky tovaru nachádzajúceho sa a dostupného na predaj v internetovom obchode DYDEX Hungary Kft. Vlastnosti a podrobné charakteristiky tovaru, so zvláštnym ohľadom na kúpnu cenu výrobku nájdete kliknutím na konkrétnu referenčnú stránku patriacu k tovaru. Odoslaním objednávky a jej potvrdením e-mailom od spoločnosti DYDEX Hungary Kft. sa na základe Nariadenia vlády 45/2014 (II.26) medzi spotrebiteľom a spoločnosťou uzatvára zmluva, medzi DYDEX Hungary Kft. ako Poskytovateľom služby a Objednávajúcim ako Zákazníkom, na základe nižšie uvedených podmienok. Dodávateľ je povinný poštou alebo kuriérskou službou dodať Zákazníkom vybraný tovar na dodaciu adresu uvedenú Zákazníkom počas objednávky, resp. zabezpečiť možnosť osobného odberu, pokiaľ to Zákazník počas objednávky tak stanovil. Pokiaľ je splnenie objednávky z akéhokoľvek dôvodu znemožnené, potom je Dodávateľ povinný okamžite kontaktovať Zákazníka e-mailom alebo telefonicky, aby prekonzultoval ďalšie kroky. Zákazník je povinný na ním odoslanom Objednávacom formulári označené a Dodávateľom na uvedenú adresu dodané výrobky prevziať, pokiaľ si v procese objednávania vybral možnosť platby na dobierku, doručovateľovi v hotovosti zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na potvrdení odoslanom Dodávateľom.

2. Uplatňovanie práva na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci môže bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť do 30, t.j. tridsiatich dní od jej uzatvorenia. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa môže uplatniť v prípade zmluvy o predaji výrobku na výrobok, pri predaji viacerých výrobkov, ak sa jednotlivé výrobky dodávajú v rôznych termínoch, na výrobok dodaný naposledy, v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých kusov pri poslednej dodávanej položke alebo kuse, ak výrobok je potrebné dodávať pravidelne v rámci stanovenej lehoty, pri prvej dodávke, odo dňa prebratia spotrebiteľom alebo ním stanovenou treťou osobou inou ako dopravca v prípade zmluvy o poskytovaní služby do 30 dní od uzatvorenia zmluvy. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť využitím vzoru vyhlásenia z Prílohy č. 2 Nariadenia vlády 45/2014; alebo spôsobom vyhlásenia, ktoré sa na to jednoznačne vzťahuje. Lehota na odstúpenie sa považuje za splnenú, ak Kupujúci svoje vyhlásenie odošle poštou v posledný deň lehoty. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, Dodávateľ bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní od zistenia odstúpenia, vráti celú sumu zaplatenú ako protihodnotu spotrebiteľom, vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením. Dodávateľ vráti Kupujúcemu prináležiacu sumu rovnakým spôsobom ako spôsob platby, ktorý spotrebiteľ použil. Na základe výslovného súhlasu Kupujúceho môže spoločnosť na vrátenie platby použiť iný aj spôsob platby, ale Kupujúcemu v dôsledku toho nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak si Kupujúci vyslovene zvolí spôsob dopravy odlišný od bežného najmenej nákladného spôsobu dopravy, spoločnosť nie je povinná uhradiť z toho vyplývajúce dodatočné náklady. Dodávateľ môže zadržiavať čiastku dovtedy, kým spotrebiteľ nevráti výrobok alebo nepotvrdí s vylúčením akýchkoľvek pochybností, že ho odoslal naspäť; do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, je povinný bezodkladne, ale najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy výrobok vrátiť. Vrátenie sa považuje za splnené v lehote vtedy, ak spotrebiteľ odoslal výrobok pred vypršaním lehoty. Kupujúci znáša iba priame náklady na vrátenie výrobku, pokiaľ sa Dodávateľ nezaviaže tieto náklady znášať.

Výnimky uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci si nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy zameranej na poskytovanie služby po úplnom splnení služby, ak spoločnosť začala plnenie s s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ si uvedomil, že po splnení celej služby stratí svoje právo na odstúpenie ohľadom takého výrobku alebo služby, ktorého cena alebo poplatok závisí od možných výkyvov na finančnom trhu počas lehoty na odstúpenie, ktoré nemôže ovplyvniť podnik, v prípade takého nie vopred vyrobeného výrobku, ktorý bol vyhotovený podľa pokynov a na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade takého výrobku, ktorý bol personalizovane vyrobený pre spotrebiteľa, vzhľadom na kaziaci sa výrobok alebo výrobok s krátkou lehotou spotreby, s ohľadom na taký výrobok v zatvorenom obale, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je možné vrátiť po tom, ako bol po dodaní otvorený, vzhľadom na taký produkt, ktorý je svojim charakterom po odovzdaní neoddeliteľne premiešaný s iným výrobkom, vzhľadom na taký nápoj s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom neovplyvniteľným spoločnosťou a ohľadom ceny ktorého sa strany dohodli pri uzatvorení zmluvy o predaji, avšak k plneniu zmluvy dôjde iba po tridsiatom dni od jej uzatvorenia, v prípade takej obchodnej zmluvy, pri ktorej spoločnosť osloví spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom výkonu súrnych opravných alebo údržbárskych prác, v súvislosti s predajom zvukových alebo obrazových záznamov v zapečatenom obale, resp. kópií počítačových softvérov, ak spotrebiteľ po odovzdaní rozbalil obal, v súvislosti s novinami, časopismi alebo periodikami s výnimkou zmlúv o predplatnom, v prípade zmlúv uzatvorených na verejných dražbách s výnimkou služieb bývania, zmluvy zameranej na poskytovanie ubytovania, v prípade zmluvy zameranej na prepravu, prenájom motorových vozidiel, stravovanie alebo poskytovanie voľnočasových aktivít, ak bol v zmluve stanovený dátum alebo lehota plnenia, v súvislosti s digitálnym obsahom poskytovaným na nehmotnom nosiči, ak spoločnosť začala plnenie s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ zároveň so súhlasom vyhlásil aj to, že si uvedomuje, že po začatí plnenia stratí svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Na základe vyššie uvedeného si nemôže Kupujúci uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak Dodávateľ zostavil výrobok vyslovene v súlade s pokynmi Kupujúceho, na základe individuálnej objednávky. V tom prípade, ak si Kupujúci vyberie výrobok z kreácií, ktoré Dodávateľ už vytvoril, potom je Kupujúci oprávnený uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní na základe vyššie uvedeného. Ak bol obal s garančným uzáverom Dodávateľom vopred pripravenej materskej kašičky Kupujúcim otvorený, berúc do úvahy skutočnosť, že ďalšie použitie alebo predaj výrobku je nemožný kvôli charakteru výrobku, Kupujúci si nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie. V prípade akýchkoľvek sťažností zákazníkov alebo pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, Dodávateľ v každom prípade skontroluje úplnosť a celistvosť výrobku a jeho obalu. Kupujúci je povinný uhradiť náklady súvisiace s vrátením balíka, Dodávateľ nie je schopný prijať zásielku na dobierku. Po prijatí balíka Dodávateľom sa otvorenie balíka a kontrola vráteného tovaru zaznamená pomocou videokamery. Kúpnu cenu zakúpeného, úplne a celistvo vráteného, avšak nie na základe individuálnej objednávky Kupujúceho zostaveného výrobku uhradí Dodávateľ Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov
Zákazník sa môže so svojimi námietkami a sťažnosťami obrátiť na tieto dozorné orgány:

Tajomník kancelárie primátora mest Komárom: Dr. Baksa-Ströcker Renáta H-2900 Komárom, Szabadság tér 1.Ústredné telefónne číslo: 34/541-300
Budapesti Békéltető Testület (Zmierovací výbor v Budapešti) H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Riaditeľstvo pre bezpečnosť potravinového reťazca a veterinárstvo Úradu vlády v župe Pest H-1135 Budapest, Lehel u. 43-47.

4. Záruka na výrobok a vecné nedostatky
Záruka za vecné nedostatky Na základe takej zmluvy, v ktorej sa na strany vzťahujú vzájomné služby, zaviazaná strana poskytuje za chybné plnenie záruku za vecné nedostatky. Na základe svojej požiadavky na záruku vecných nedostatkov môže oprávnený podľa svojho výberu: a) požadovať opravu alebo výmenu, okrem prípadov, kedy je plnenie práva na záruku vecných nedostatkov nemožné alebo ak by zaviazanému - v porovnaní s plnením inej záručnej požiadavky - vznikli neprimerané dodatočné náklady, berúc do úvahy hodnotu služby v bezchybnom stave, závažnosť porušenia zmluvy a poškodenie záujmov spôsobených oprávnenému splnením práva na záruku vecných nedostatkov; alebo môže požadovať primerané zníženie protislužby, chybu môže na náklady zaviazaného opraviť alebo nechať opraviť niekým iným, alebo môže odstúpiť od zmluvy, ak zaviazaný opravu alebo výmenu nevykoná, túto svoju povinnosť nedokáže splniť za podmienok ustanovených zákonom, alebo ak sa skončil záujem oprávneného spojený s opravou alebo výmenou. V dôsledku nepatrnej chyby nie je miesto na odstúpenie. Oprava alebo výmena - s ohľadom na vlastnosti veci a zamýšľané použitie oprávneným - sa musí vykonať v primeranej lehote, s ohľadom na záujmy oprávneného. Oprávnený môže prejsť z vybraného práva na záruku vecných nedostatkov na iné. Náklady spojené s prechodom je povinný uhradiť zaviazanému, okrem prípadov, kedy zaviazaný poskytol dôvod na prechod alebo bol prechod inak opodstatnený. Súd nie je viazaný žiadosťou oprávneného, ale nemôže nariadiť plnenie takého práva na záruku vecných nedostatkov, proti ktorému namieta každá strana. Chybu, ktorá bola oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby je potrebné považovať za chybu, ktorá bola oznámená neodkladne. Za škody spôsobené oneskorením oznámenia je zodpovedný oprávnený. Požiadavka na záruku vecných nedostatkov Kupujúceho vyprší do dvoch rokov od dátumu plnenia. Do premlčacej doby sa nezahŕňa tá časť doby opravy, kedy oprávnený nemôže využívať vec na určené použitie. Pre časť veci dotknutej výmenou alebo opravou sa premlčacia doba záruky na vecné nedostatky začína odznova. Toto pravidlo je potrebné aplikovať aj v tom prípade, ak v dôsledku opravy dôjde k novej chybe. Oprávnený môže svoje právo na záruku na vecné nedostatky uplatniť ako námietku voči nároku vyplývajúcemu z tej istej zmluvy aj vtedy, keď požiadavka na záruku za vecné nedostatky bola premlčaná. Nárok na záruku je potrebné považovať za uplatnenú v lehote kvôli každej vade dodanej veci, ktorá spôsobila uvedenú vadu. Ak si oprávnený uplatní svoj nárok na záruku v súvislosti s oddeliteľnou časťou veci, z hľadiska indikovanej vady, potom sa nárok na záruku nepovažuje za uplatnený na ďalšie časti veci. Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša zaviazaný. V prípade výmeny alebo odstúpenia od zmluvy nie je oprávnený povinný uhradiť výšku amortizácie veci, ktorá je výsledkom určeného používania. V rámci záruky na tovar v prípade chyby Spoločnosťou predanej hnuteľnej veci (na účely tohto podtitulku: výrobok) spotrebiteľovi môže spotrebiteľ požadovať od výrobcu, aby chybu odstránil alebo - ak oprava nie je možná v primeranej lehote bez toho, aby boli dotknuté záujmy spotrebiteľa - výrobok vymenil. Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase, keď ho výrobca uviedol na trh, alebo ak nedisponuje vlastnosťami špecifikovanými v popise poskytnutom výrobcom. Výrobca je oslobodený od svojej záručnej povinnosti, ak preukáže, že výrobok nebol vyrobený alebo distribuovaný v rámci jeho obchodnej činnosti alebo samostatnej činnosti, v čase, keď bol výrobok uvedený na trh, chybu nebolo možné pri aktuálnom stave vedy a techniky rozpoznať alebo bola chyba spôsobená aplikáciou právneho predpisu alebo povinného úradného nariadenia. V prípade výmeny za vymenený výrobok, v prípade opravy za časť výrobku, ktorej sa dotýka oprava znáša povinnosť záruky na vecné nedostatky výrobca. Zákazník je povinný chybu oznámiť výrobcovi neodkladne po zistení chyby. Chybu, ktorá bola oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby je potrebné považovať za chybu, ktorá bola oznámená neodkladne. Za škody vzniknuté z omeškania oznámenia je zodpovedný spotrebiteľ. Výrobca znáša zodpovednosť za záruku tovaru po dobu 2 rokov od uvedenia tovaru na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty nastáva premlčanie. V prípade prevodu vlastníctva produktu si môže záručné práva na tovar voči výrobcovi uplatniť nový vlastník tovaru.

5. Spracúvanie osobných údajov
Dodávateľ vyhlasuje, že osobné údaje poskytnuté Kupujúcim Dodávateľovi bude spravovať v súlade s ustanoveniami zákona CXII. Z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24.októbra 1995 o ochrane jednotlivcov s voľnom pohybe takýchto údajov; zákona CVIII. Z roku 2001 o elektronických obchodných službách a určitých otázkach služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou; zákona CXIX. Z roku 1995 o spracúvaní údajov mena a adresy na účely výskumu a priameho získavania obchodu a zákona VI. Z roku 1998 o ochrane jednotlivcov počas automatizovaného spracúvania osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba na konkrétny účel, v záujme uplatnenia práva a splnenia povinnosti. Spracúvanie musí byť v každej fáze v súlade účelom spracúvania, zaznamenávanie a spracúvanie údajov musí byť vždy korektné a zákonné. Kupujúci počas registrácie musí výslovne a vopred súhlasiť s osobných údajov (v prípade fyzickej osoby: meno, dodacia adresa; prípadná dodacia adresa, telefonický a elektronický kontakt; v prípade obchodných spoločností, podnikov: názov, sídlo, IČO, DIČ, štatistický kód). Počas používania internetového obchodu spoločnosť DYDEX Hungary KFT. spracúva zverené osobné údaje dôverne a neposkytne ich ďalšej strane, okrem prípadov, kedy je tá strana jej subdodávateľom (napr. Pošta alebo kuriérska spoločnosť, pre doručenie objednávky). Kuriérska spoločnosť vykonávajúca dodávku podáva vyhlásenie o dôvernom spracúvaní údajov v zmluve. Ak poskytnete akékoľvek svoje osobné údaje spoločnosti DYDEX Hungary KFT., súhlasíte s tým, aby ich spoločnosť DYDEX Hungary KFT. evidovala a spracúvala na účely a na obdobie určené povahou transakcie. Spoločnosť DYDEX Hungary KFT. môže vami poskytnuté údaje a informácie použiť iba na nasledovné účely: vybavovanie prípadných zákazníckych reklamácií, vybavovanie objednávok. V prípade výslovného súhlasu sa môže Kupujúci počas registrácie so svojim výslovným súhlasom prihlásiť na odber noviniek prevádzkovaných Dodávateľom. Dodávateľ spracúva Kupujúcim poskytnuté osobné údaje dôverne, zabezpečuje možnosť odhlásenia sa z odberu noviniek na konci každej odoslanej novinky, resp. je možné o to požiadať na niektorom z kontaktov Zákazníckeho servisu. Vymazanie a opravu údajov môžete kedykoľvek písomne požiadať na e-mailovej adrese info@dydex.eu.

6. Garancia
Pri vymáhaní záručných nárokov sú smerodajné ustanovenia zákona V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku a 19/2014 (IV.29.) NGM nariadenie.

7. Prehliadanie internetového obchodu dydex.hu
Webovú stránku spoločnosti DYDEX Hungary KFT. môžete prehliadať aj bez registrácie, môžete sa oboznámiť s našimi špeciálnymi výrobkami a cenami. Ceny uvedené pri výrobkoch sú brutto ceny, t.j. zahŕňajú DPH a je potrebné ich chápať v maďarských forintoch. Dodávateľ zaručuje, že nákupné ceny uvedené pri výrobkoch sa nezmenia medzi dátumom odoslania objednávky a prevzatím výrobku, zaplatíte teda tú cenu, ktorú vidíte pri objednávaní na stránke. Náš internetový obchod nezobrazuje skladové zásoby, avšak na stránke sú uvedené iba také suroviny, ktoré sa nachádzajú na sklade. Každú objednávku potvrdíme do 12 hodín po objednaní. Ohľadom skladových zásob (najmä pri objednávke väčšieho množstva) sa môžete informovať aj telefonicky na našom zákazníckom servise. Prevzatie je možné očakávať maximálne do 2 dní od objednávky.

8. Postup nákupu Registrácia
Kliknutím na nápis „Registrácia“ je potrebné zadať vaše skutočné údaje do registračného poľa. Heslo je dôverný identifikátor potrebný pre neskoršie prihlásenia. Heslo nemôže obsahovať dĺžne ani mäkčene, jeho minimálna dĺžka je 6 znakov. Môže to byť akékoľvek písmeno alebo číslo. Ak zabudnete svoje heslo, na stránke https://www.dydex.eu/sk/vstup/  vám na požiadanie pošleme zabudnuté heslo e-mailom. Pri nákupe v Internetovom obchode vyberte v prvom kroku daný výrobok. 

Obsah košíka
Obsah košíka sa vždy zobrazí po vložení nejakého tovaru. V okienku obsah košíka je možné sledovať všetky vybrané produkty aj aktuálnu konečnú cenu. Ten je možné kedykoľvek upraviť, vymazať. Pre vymazanie jednej položky kliknite v okienku Obsah košíka na tlačidlo „x“ pri počte kusov výrobku. Keď ste dokončili výber tovaru, stlačením tlačidla „Zadanie dodacích a platobných údajov“ môžete pokračovať ďalej. V zobrazených oknách skontrolujte, a v prípade potreby upravte svoje údaje a následne kliknutím na tlačidlo Objednanie potvrďte svoju objednávku. Z hľadiska doručenia je dôležité, aby ste uviedli také - podľa možnosti mobilné - telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť aj počas dňa. Schválenie objednávky O prijatí a schválení objednávky vám systém odošle automatický e-mail. Ak sa objaví akýkoľvek problém v súvislosti s objednaným výrobkom alebo to je potrebné z akéhokoľvek iného dôvodu, budeme vás kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle.

Spôsob dodanie výrobkov
Naše balíky dodávame prostredníctvom kuriérskej služby GLS. 
Ďalšie detaily si môžete prečítať v položke ponuky http://www.dydex.eu/hu/infohttps://www.dydex.eu/sk/informacie/dodavka-a-platba/rmaciok/szallitas-es-fizetes/.

Priebeh reklamácie
Ak sa počas nákupu objavia akékoľvek sťažnosti, informujte nás o nich e-mailom na adrese info@dydex.eu alebo telefonicky na telefónnom čísle +36/20/2916409. Reklamácie v každom prípade prešetríme a do 2 dní od nahlásenia poskytneme odpoveď, v opodstatnenom prípade vymeníme tovar. Ak sa takýmto spôsobom nepodarí vyriešiť vašu sťažnosť, obráťte sa na vyššie uvedené dozorné orgány.  • On-line objednávka
    Spracovanie objednávky: od 8-14 hodiny
  • Doprava zadarmo
    pri nákupe nad 12 000 HUF
  • Bezpečné nakupovanie
    informácie objednávky sú v bezpečí

Košík

Celková suma na zaplatenie: 0 EUR
Pokračovať v nákupeK pokladni
DEVELOPER BAR